Inspektor weterynaryjny
Żnin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żninie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, w sytuacjach kryzysowych poza godzinami urzędowania,
Praca w biurze przy komputerze, budynek jednopiętrowy, brak windy, toalety ogólnodostępne, niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
Praca w terenie (dojazdy samochodem służbowym) kontakt ze zwierzętami: chlewnie, obory, stajnie, kurniki, stawy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie harmonogramu badań monitoringowych chorób zakaźnych zwierząt i kontrola ich realizacji
 • przeprowadzanie dochodzeń epizootycznych i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
 • kontrola weterynaryjna w handlu, przywozie i wywozie zwierząt oraz obrocie zwierzętami
 • kontrola dobrostanu zwierząt, bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta, identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • nadzór i kontrola realizacji prac zleconych wolnopraktykującym lekarzom weterynarii
 • kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez podmioty podejmujące i prowadzące działalność nadzorowaną
 • opracowywanie, aktualizacja i realizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych badań i kontroli, obsługa weterynarynych systemów informatycznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo jazdy min. kat. B,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz MS Office
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żninie
  ul. Nowa 4, 88-400 Żnin

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu do Inspektoratu.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym okresie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52-303-20-06

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Inspektor weterynaryjny
Żnin
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna