Inspektor weterynaryjny
Giżycko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Wilanowska 26, 11-500 Giżycko

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku parterowym bez podjazdu.
2. Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie tj. na obszarze powiatu giżyckiego, wyjazdy służbowe poza powiat.
3. Narzędzia pracy: komputer i inne urządzenia biurowe, sprzęt specjalistyczny.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie zadań związanych z nadzorem zakładów produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego
 • realizowanie zadań związanych z nadzorem nad warunkami pozyskiwania mleka surowego, kontroli warunków w gospodarstwach produkcyjnych, punktach odbioru oraz środkach transportu mleka
 • realizowanie zadań związanych z kontrolą realizacji warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się skupem zwierząt łownych
 • realizowanie zadań związanych z nadzorem nad monitoringiem pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych
 • realizacja zadań w zakresie nadzoru nad dobrostanem zwierząt i identyfikacją i rejestracją zwierząt przed i w trakcie uboju
 • realizowanie zadań związanych z nadzorem nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego oraz niejadalnymi produktami pochodzenia zwierzęcego, powstającymi w procesie uboju i przetwórstwa
 • Kontrola nad prawidłowością realizacji zadań wykonywanych przez lekarzy weterynarii oraz osoby nie będące lekarzami weterynarii, wyznaczonymi do badania zwierząt rzeźnych i mięsa, wykonywania czynności pomocniczych do tego badania
 • sporządzanie rejestrów i dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami
 • sporządzanie sprawozdawczości okresowej zgodnie z wytycznymi jednostek nadrzędnych
 • wstępne sporządzanie zaleceń pokontrolnych i decyzji administracyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość wspólnotowych i krajowych przepisów weterynaryjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • doświadczenie w pracy w administracji weterynaryjnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • doświadczenie w pracy w administracji weterynaryjnej

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Osoby pragnące odebrać swoje oferty prosi się o zgłaszanie tego faktu przed upływem 3- miesięcznego terminu zniszczenia dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: /87/ 428-24-96.

Inspektor weterynaryjny

Giżycko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna