Inspektor realizujący funkcje publicznoprawne
Gdynia
Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor Urzędu Morskiego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor realizujący funkcje publicznoprawne do spraw Inspekcji Państwa Bandery
w Inspektoracie Państwa Bandery (FSC)

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- praca w terenie
- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych
- przeprowadzanie kontroli / inspekcji
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
Warunki uciążliwe:
- praca na wysokości powyżej 3 metrów
- zmienne warunki atmosferyczne praca w terenie
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak podjazdu
- winda
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie inspekcji statków Państwa Bandery, wnioskowanie do Głównego Inspektora Inspektoratu Bezpieczeństwa Żeglugi celem wydania lub potwierdzania dokumentów bezpieczeństwa uprawniających do żeglugi
 • przeprowadzanie auditów w zakresie Kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom statków i armatorów
 • przeprowadzanie kontroli stacji atestujących sprzęt statkowy oraz wnioskowanie do Głównego Inspektora Inspektoratu Bezpieczeństwa Żeglugi w celu wydania lub potwierdzenia Świadectwa Uznania
 • opracowywanie propozycji zmian w zakresie bezpieczeństwa statków morskich, przygotowywanie materiałów celem przygotowania projektów nowych przepisów
 • opracowywanie pisemnych odpowiedzi na pisma urzędowe lub pisemnych odpowiedzi do zainteresowanych instytucji
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie bezpieczeństwa żeglugi

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego praktyki zawodowej na stanowisku oficera mechanika na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym
 • dyplom oficerski na poziomie operacyjnym zgodnie z konwencją STCW
 • prawo jazdy kat. B
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • znajomość podstawowa przepisów prawa morskiego – konwencji międzynarodowych, w zakresie bezpieczeństwa żeglugi lub zapobiegania zanieczyszczeniom morza przez statki
 • umiejętność stosowania przepisów w praktyce
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz rozwiązywania problemów, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończony kurs auditora Kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dyplomu oficerskiego na poziomie operacyjnym zgodnie z konwencją STCW
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Gdyni
  Kancelaria Ogólna
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze - ............

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych: listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
• Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
• aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 3620,26 zł
• do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 58 355 33 10 lub 58 355 31 71

Inspektor realizujący funkcje publicznoprawne

Gdynia

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna