Inspektor ochrony zabytków
Przemyśl
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków ruchomych
Wydział Inspekcji Zabytków Ruchomych i Nieruchomych

Warunki pracy

• praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
• wyjazdy w teren
• obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),
• kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac na terenie cmentarza
 • wydawanie pozwoleń w sprawie przeniesienia w odpowiednie miejsce pamiątek wartości historycznej, archeologicznej lub artystycznej z terenu cmentarza
 • udział w komisjach odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich prowadzonych w oparciu o wydane pozwolenia
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach ruchomych wpisanych do rejestru
 • kontrola prowadzonych prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych, prawidłowości dokumentacji oraz toku prac konserwatorskich, a także stanu zabytków ruchomych
 • wymierzanie kar administracyjnych w trybie rozdziału 10 a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe na kierunku historia sztuki lub ochrona dóbr kultury lub konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą.
List motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 16 678 61 78 lub 16 678 59 44.

Inspektor ochrony zabytków

Przemyśl

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna