Inspektor ochrony zabytków
Kielce
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków do spraw rejestru zabytków nieruchomych
Wydział Zabytków Ruchomych , Rejestru Zabytków i Dotacji na Zabytki

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu i w terenie, praca przy komputerze powyżej 4 godziny dziennie. Kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu. Stres związany z obsługą klientów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wpisu do rejestru zabytków nieruchomych; prowadzenie tego rejestru.
 • Prowadzenie wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz współpraca z gminami w sprawach dotyczących gminnych ewidencji zabytków.
 • Uzgadnianie inwestycji w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych, znajdujących się w wojewódzkiej/gminnej ewidencji zabytków (art. 39 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane)
 • Prowadzenie zbioru dokumentacji naukowo-historycznej i konserwatorskiej, z wyłączeniem zbiorów archeologicznych.
 • Prowadzenie archiwum zakładowego.
 • Udostępnianie dokumentacji ze zbioru na potrzeby innych stanowisk pracy.
 • Obsługa osób z zewnątrz, korzystających ze zbioru dokumentacji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe magisterskie: historia sztuki, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo
 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa, analitycznego myślenia, obsługi komputera.
 • Samodzielność i umiejętność organizacji pracy.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe - archiwista (lub przyuczenie – kursy, studia podyplomowe).

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W ofercie należy podać dane kontaktowe : adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Oferty otrzymane po terminie lub oferty, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących w naborach do pracy w służbie cywilnej, druki dostępne poniżej pod treścią ogłoszenia.
Kandydaci/kandydatki, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną .

Inspektor ochrony zabytków

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna