Inspektor ochrony zabytków
Łódź
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków do spraw ochrona zabytków archeologicznych
Wydział Zabytków Archeologicznych

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, jak również związana z wyjazdami w teren-województwo łódzkie, działania pod presją czasu, kontakt z klientem zewnętrznym, możliwość występowania sytuacji spornych, praca przy monitorze ekranowym, stanowisko pracy znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadza terenowe lustracje, oględziny zabytków archeologicznych w tym kontroluje aktualny stan ich zachowania, dokonuje rozpoznania sposobu użytkowania i eksploatacji obszarów, na których się znajdują, dokonuje kontroli przeprowadzanych prac archeologicznych i wykopaliskowych
 • Przygotowuje pozwolenia na prowadzenie badań, kontroluje ich wykonanie, przyjmuje i opiniuje dokumentację z prac, opracowuje wytyczne, opinie konserwatorskie
 • Współpracuje przy opracowywaniu wniosków i uzgodnień do studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i planów zagospodarowania przestrzennego gmin pod katem zapisów archeologicznych dla obszarów miasta Łodzi i obszarów nadzorowanych
 • Przygotowuje, kompletuje materiały dotyczące wpisów do rejestru zabytków archeologicznych
 • Koordynuje konserwatorskie prace interwencyjne, ratowniczeh
 • Prowadzi i archiwizuje dokumentację dotyczącą zabytków archeologicznych w tym prowadzi ewidencję wraz z weryfikacją stanowisk archeologicznych
 • Opiniuje formy ochrony zabytków archeologicznych
 • Prowadzi i przygotowuje korespondencję i sprawozdawczość w zakresie spraw objętych zakresem czynności
 • Upowszechnia wiedzę o zabytkach

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe archeologia
 • znajomość przepiów z zakresu ochrony zabytków,kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • sumienność
 • posiadanie prawa jazdy kat. B ( czynne)
 • biegła umiejętność obslugi komputera MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
  90-425 Łódź,Piotrkowska 99

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie.
Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu.Oświadczenia, list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Proponowane wynagrodzenie ok. 2500,00 zł.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących w naborach do pracy w służbie cywilnej, druk oświadczenia dostępny na stronie KPRM. należy złożyć podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Inspektor ochrony zabytków

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna