Inspektor ochrony zabytków
Słupsk
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków do spraw archeologicznych
Delegatura w Słupsku

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca biurowa, czynności kontrolne przeprowadzane poza siedzibą Urzędu
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, skaner
• pokój biurowy mieści się na parterze w budynku trzykondygnacyjnym,
• brak podjazdów, toalety i przejścia niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień, w tym wydawanie pozwoleń na poszukiwanie zabytków lub na prowadzenie badań archeologicznych,
 • dokonywanie odbiorów badań archeologicznych, na które zostały wydane pozwolenia oraz przyjmowanie dokumentacji z tych badań,
 • wydawanie opinii dotyczących formy i sposobu ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych
 • - prowadzenie spraw w zakresie zagospodarowania przestrzennego: opracowywanie wytycznych i opinii do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji publicznych w zakresie spraw archeologicznych
 • opracowywanie planów kontroli oraz sprawozdań z realizacji zadań merytorycznych
 • prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami archeologicznymi, formułowanie zaleceń pokontrolnych i przygotowywanie projektów decyzji związanych z realizacją tych zaleceń
 • prowadzenie rejestru i ewidencji zabytków archeologicznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe archeologiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność,
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność efektywnej pracy w sytuacjach stresowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
  Delegatura w Słupsku
  Ul. Jaracza 6
  76-200 Słupsk
  Na kopercie należy umieścić dopisek: nabór na stanowisko inspektora ochrony zabytków ds. zabytków archeologicznych

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto:. ok. 3000 zł/mies. (+ wysługa lat).

Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

Techniki i metody naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• test wiedzy (opcjonalnie, w przypadku gdy weryfikację formalną przejdzie więcej niż 15 kandydatów)
• rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 59 8426434 wew. 31


Inspektor ochrony zabytków

Słupsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna