Inspektor ochrony zabytków
Kielce
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków do spraw inspekcji zabytkowej urbanistyki
w Wydziale Zabytków Nieruchomych, Założeń Rezydencjonalnych i Zieleni

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu i w terenie, praca przy komputerze powyżej 4 godziny dziennie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń, opinii i innych pism z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami dotyczących zabytkowej urbanistyki
 • Konsultowanie dokumentacji projektowej i zamierzeń inwestycyjnych, remontowych i konserwatorskich przy zabytkowej urbanistyce
 • Nadzór z ramienia urzędu nad prowadzonymi pracami przy zabytkowej urbanistyce
 • Planowanie i przeprowadzanie inspekcji oraz kontroli zabytkowej urbanistyki
 • Współpraca z samorządami oraz innymi stanowiskami WUOZ Kielce przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe urbanistyka, architektura, historia sztuki, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo, architektura krajobrazu, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, budownictwo lądowe
 • Znajomość obowiązujących ustaw i rozporządzeń : o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • o zagospodarowaniu przestrzennym
 • prawo budowlane
 • kodeksu posępowania administracyjnego
 • w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa, analitycznego myślenia
 • Samodzielność i umiejętność organizacji pracy
 • Umiejętność ubsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-17
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W ofercie należy podać dane kontaktowe : adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Oferty otrzymane po terminie lub oferty, które nie spełniają wymagań formalnych są odrzucone przez komisję rekrutacyjną,
Kandydaci/kandydatki, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Informacja o metodach i techniki naboru:
- sprawdzenie wymagań formalnych ofert - analiza dokumentów
- sprawdzenie wiedzy - test wiedzy
- sprawdzenie doświadczenia zawodowego i kompetencji - rozmowa kwalifikacyjna.
Dokumenty kandydatów/kandydatek wymienionych w protokole z naboru są przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru, a dokumenty pozostałych kandydatów/kandydatek przez okres 30 dni; po upływie tych terminów dokumenty są komisyjnie niszczone.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną .

Inspektor ochrony zabytków

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna