Inspektor ochrony zabytków
Lublin
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków do spraw ochrony krajobrazu kulturowego, zabytkowej zieleni, parków, ogrodów
Wydział Inspekcji Zabytków Nieruchomych

Warunki pracy

praca przy monitorach ekranowych do 4 godzin , praca inspekcyjna w terenie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie aktów administracyjnych, opinii, wytycznych dotyczących projektów związanych z ochroną krajobrazu kulturowego, zabytkowej zieleni, parków, ogrodów i cmentarzy,
 • kontrolowanie obiektów i obszarów zabytkowych wraz z oceną stanu zachowania drzewostanu,
 • przygotowywanie rozpoznań dot.zabytkowych obiektów, założeń przestrzennych ogrodowych i stref ochrony konserwatorskiej,
 • dokonywanie oględzin i prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji na usunięcie drzew i krzewow, oraz prac konserwatorskich przy nich - w celu realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie przyrody,
 • udostępnianie materiałów i wniosków do postępowań związanych z wpisem do rejestru zabytkowych parkow, ogrodów, zieleni komponowanej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe z tytułem mgr z zakresu: architektury krajobrazu, ogrodnictwo, ochrona środowiska / ze specjalnością w zakresie ochrony zabytkowych założeń zieleni /
 • zdolności analityczne
 • umiejętność i łatwość precyzyjnego i poprawnego formułowania myśli w języku polskim w mowie i piśmie / redagowanie tekstow /
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobny zakresie zadań

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie , ul.Archidiakońska 4, 20-113 Lublin

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
tel.81 532-90-35,
- brak windy
- brak oznakowań dla niewidomych

Inspektor ochrony zabytków

Lublin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna