Inspektor ochrony zabytków
Białystok
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Stanowisko Inspekcji Zabytków Nieruchomych

Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie urzędu. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Budynek zabytkowy - nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane z pracą przy biurku, komputerze. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe). Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Wyjazdy służbowe - teren woj. podlaskiego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w sprawach wszelkich działań dotyczących zabytków nieruchomych
 • prowadzenie inspekcji ustalających zakres prac budowlanych i konserwatorskich w zabytkach przed wydaniem pozwoleń
 • przeprowadzanie kontroli stanu zachowania, prawidłowości użytkowania, zabezpieczenia zabytków nieruchomych oraz prowadzenia działań podejmowanych przy zabytkach z zakresem lub warunkami określonymi w wydanych pozwoleniach
 • przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonych kontroli
 • prowadzenie komisyjnych inspekcji ustalających zakres prac konserwatorskich w zabytkach i zespołach zabytków oraz przewodniczenie komisjom odbioru prac konserwatorskich, dokumentacji z badań architektonicznych i konserwatorskich
 • sporządzanie sprawozdań z działalności oraz rocznych planów kontroli
 • udział w wykonywaniu budżetu zadaniowego w celu zgodnego z przepisami działania urzędu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe budownictwo, architektura
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń z zakresu ochrony zabytków
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość prawa budowlanego
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • prawo jazdy kat.B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze ochrony zabytków
 • wykształcenie: wyższe - Studia podyplomowe z zakresu problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "oferta na stanowisko pracy - inspektor ochrony zabytków" od poniedziałku do piątku w sekretariacie WUOZ, pok. 101, I piętro w godz. 8.00 -15.00 lub przesłać listownie.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane.
Życiorys CV, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, nr telefonu.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru. O terminach kolejnych etapów naboru kandydaci będą powiadamiani telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Oferty odrzucone w czasie naboru zostaną komisyjnie zniszczone 3 miesiące po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (85)7412332 wew. 36
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor ochrony zabytków

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna