Inspektor ochrony zabytków
Warszawa
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków do spraw do spraw zabytków nieruchomych
w Wydziale Zabytków Warszawy

Warunki pracy

praca biurowa,
praca w siedzibie wydziału i terenie,
praca na wysokości powyżej 3 m
permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
zagrożenie korupcją,
praca na I piętrze
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
brak oznaczeń dla osób niewidomych,
pomieszczenie higieniczno – sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
bariery architektoniczne – w budynku jest zainstalowana winda do III piętra; brak podjazdu do wejścia głównego dla wózków; ograniczeniem są wewnętrzne drzwi wejściowe, które nie otwierają się automatycznie; drzwi masywne,
brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań w obszarze prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, oraz badań przy obiektach zabytkowych i obszarach objętych ochroną konserwatorską, w celu przygotowania postanowień, decyzji, wytycznych i zaleceń.
 • Przygotowywanie opinii i uzgodnień, w celu realizacji przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawa budowlanego.
 • Przeprowadzanie inspekcji obiektów, w których prowadzone są prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne, w celu stwierdzenia zgodności tych prac z dokumentacją i pozwoleniami. Dokonywanie odbiorów robót budowlanych i prac konserwatorskich.
 • Prowadzenie terenowych inspekcji zabytków, w celu sprawdzenia stanu ich zachowania, sposobu użytkowania oraz stanu prawno-własnościowego.
 • Współpraca z Wydziałem Rejestru Zabytków i Dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw, w celu zgłoszenia wniosków i uwag do prowadzonych ewidencji oraz postępowań dotyczących wpisu do rejestru zabytków.
 • Przygotowywanie wniosków dotyczących problematyki ochrony zabytków, w celu uwzględnienia ich w studiach uwarunkowań i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
 • Współuczestnictwo w tworzeniu opracowań i raportów, w celu monitorowania obiektów nieruchomych oraz dostarczania aktualnych informacji w zakresie realizowanych zadań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe architektura, historia sztuki, budownictwo, gospodarka przestrzenna, ochrona zabytków, konserwatorstwo lub ochrona dóbr kultury.
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustaw: znajomość ustaw: o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi, prawo budowlane, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętności: analityczne myślenie, skuteczna komunikacja, obsługa komputera (pakiet MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-27
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wyniki naboru, w tym poszczególnych jego etapów i ścieżki postępowania, są dostępne na stronie internetowej urzędu www.mwkz.pl (w zakładce „Praca”), na tablicy ogłoszeń urzędu w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 18/20 (parter).
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Szczegółowych informacji dotyczących stanowiska udziela Samodzielne Stanowisko ds. zabytków ruchomych
i wywozów. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu naboru. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wzory oświadczeń dostępne po adresem: http://bip.mwkz.pl/uploads/images/Praca/2017.10.23/2.pdf

Inspektor ochrony zabytków

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna