Inspektor ochrony zabytków
Gdańsk
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków do spraw dokumentacji i ewidencji zabytków
w Wydziale ds. Dokumentacji, Rejestru i Ewidencji Zabytków

Warunki pracy

• praca biurowa, czynności kontrolne przeprowadzane poza siedzibą Urzędu
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, niszczarka, skaner
• pokój biurowy mieści się na IV piętrze budynku z windą,
• brak podjazdów
• toalety i przejścia dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i opinii dotyczących wpisu lub odmowy wpisu zabytku do rejestru zabytków
 • prowadzenie inspekcji konserwatorskich zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz zabytków figurujących w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz nie wpisanych do rejestru a wnioskowanych o wpis, pod kątem oceny wartości zabytkowych, oceny zachowania zabytku oraz oceny jego substancji zabytkowej,
 • sporządzanie protokołów pokontrolnych w celu aktualizacji rejestru zabytków nieruchomych i sporządzanie dokumentacji fotograficznych w celu aktualizacji WEZ
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja wojewódzkiej ewidencji zabytków poprzez weryfikację danych dotyczących obiektów wpisanych, danych adresowych obiektów przewidzianych do umieszczenia w WEZ
 • udzielanie informacji o wpisie zabytku do rejestru zabytków nieruchomych i wydawanie zaświadczeń dotyczących statusu prawnego obiektów wpisanych do rejestru zabytków i WEZ
 • 6. prowadzenie zasobu kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych, znajdujących się w zasobach WUOZ i ich aktualizacja w oparciu o pozyskany materiał fotograficzny, kartograficzny i ikonograficzny i opracowywanie planów rzeczowo-finansowe Urzędu w zakresie dokumentacji ewidencyjnej zabytków nieruchomych
 • prowadzenie zbioru decyzji w formie tradycyjnej i zdigitalizowanej w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego oraz prowadzenie księgi rejestru zabytków nieruchomych
 • opiniowanie wykazów Gminnych Ewidencji Zabytków oraz programów opieki nad zabytkami,
 • przygotowywanie do publikacji decyzji o wpisie do rejestru zabytku w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego
 • przygotowywanie wniosków w sprawach dotyczących ustanowienia Kandydata społecznym opiekunem zabytków i wniosków o przyznanie odznaki „Za opiekę nad zabytkami
 • opracowywanie i przygotowywanie materiału odwoławczego na skargi, odwołania i zażalenia dotyczące prowadzonych postępowań dotyczących wpisów do rejestru zabytków.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe z zakresu historii, konserwatorstwa, historii sztuki,architektury
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w zawodzie
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • znajomość ustawy o opłacie skarbowej
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe wyższe administracyjne, prawnicze podyplomowe z zakresu administracji
 • komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
  Punkt przyjęć korespondencji IV piętro pokój nr 514
  ul. Dyrekcyjna 2-4 , 80-852 Gdańsk
  Na kopercie należy umieścić dopisek: nabór na stanowisko inspektora ochrony zabytków ds. dokumentacji i ewidencji zabytków

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto:. ok. 3250,00 zł/mies. (+ wysługa lat).

Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

Techniki i metody naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• test wiedzy (opcjonalnie, w przypadku gdy weryfikację formalną przejdzie więcej niż 15 kandydatów)
• rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (58) 301-62-67 wew. 39.

Inspektor ochrony zabytków

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna