Inspektor ochrony zabytków
Łódź
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków do spraw ochrona zabytków ruchomych
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi- Wydział Zabytków Ruchomych i Rejestru Zabytków

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa jak również związana z wyjazdami w teren,działania pod presją czasu,kontakt z klientem zewnętrznym, możliwość występowania sytuacji spornych , praca przy monitorze ekranowym,
stanowisko pracy znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi kontrolę miejsc przechowywania zabytków ruchomych w celu stwierdzenia stanu technicznego, prawidłowości warunków przechowywania obiektów formułowanie zaleceń pokontrolnych i przygotowywanie projektów decyzji związanych z realizacją tych zaleceń, prowadzenie działań w sprawach dotyczących wykonania nakazów konserwatorskich
 • Opracowuje wytyczne i opinie konserwatorskie dotyczące zabytków ruchomych
 • Prowadzi postępowania administracyjne wraz z przygotowywaniem projektów opinii, postanowień i decyzji pozwalających na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych a następnie dokonuje ocen tych prac pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem
 • Bierze udział w przygotowaniu i prowadzeniu prac komisji konserwatorskich oceniających zakres i prawidłowość wykonywanych prac konserwatorskich w szczególności w przypadku prac dofinansowywanych z publicznych środków budżetu państwa
 • Współprowadzi rejestr zabytków ruchomych województwa łódzkiego oraz wojewódzką ewidencję zabytków ruchomych
 • Prowadzi sprawy związane z wywozem zabytków z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej
 • Przygotowuje, kompletuje materiały dotyczące wpisów do rejestru zabytków ruchomych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe historia sztuki, konserwatorstwo
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony zabytków, kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność osługi komputera pakiet MS Office, Corel
 • posiadanie prawa jazdy kat.B
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • sumienność, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
  90-425 Łódź,Piotrkowska 99

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty niekompletne,nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Oświadczenia, list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów,oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Dokumenty należy złożyć w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz numerem ogłoszenia o naborze lub nazwą stanowiska na jakie jest składana aplikacja.
Druk oświadczenia do pobrania ze strony KPRM
Proponowane wynagrodzenie ok 2 500

Inspektor ochrony zabytków

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna