Inspektor ochrony środowiska
Gdańsk
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony środowiska
Wydział Inspekcji

Warunki pracy

praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 15:15,
praca w siedzibie urzędu i w terenie,
kontakt z petentami,
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy,
brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak
podjazdu,
stabilna i ciekawa praca,
regularne wypłacanie wynagrodzenia,
dodatek stażowy,
dodatkowe wynagrodzenie roczne,
nagrody w zależności od wyników pracy,
możliwość rozwoju zawodowego,
wsparcie na etapie wdrażania do pracy,
pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, dopłata do działalności kulturalno-
oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w kontrolach przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed odpadami: kontrola przestrzegania przepisów ustawy o odpadach, kontrola przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, kontrola przestrzegania przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • udział w prowadzeniu postępowań pokontrolnych, w tym: przygotowywanie projektów zarządzeń pokontrolnych, decyzji administracyjnych, wystąpień pokontrolnych, wniosków do organów ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa
 • udział w postępowaniach w sprawie wymierzania administracyjnych kar pieniężnych oraz wstrzymywania użytkowania instalacji w celu wyegzekwowania przestrzegania standardów środowiskowych,
 • prowadzenie baz danych o podmiotach korzystających ze środowiska w celu dostarczania zbiorczych informacji organom nadrzędny.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie z zakresu spraw należących do właściwości WIOŚ
 • Obsługa komputera, programów biurowych i baz danych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w sektorze ochrony środowiska, administracji lub organach kontrolnych.
 • wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, techniczne, przyrodnicze, ekonomiczne lub prawnicze,
 • preferowane studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska lub prawa administracyjnego,
 • prawo jazdy kat B ( staż w prowadzeniu samochodu)
 • dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Trakt Św. Wojciecha 293
  80-001 Gdańsk

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Nabór kandydatek/kandydatów odbywa się III etapowo. I etap ocena dokumentów złożonych przez kandydatki i kandydatów do pracy pod kątem terminowości, kompletności i spełnienia pozostałych wymogów formalnych oraz ocena kandydatek i kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. II etap to rozmowy kwalifikacyjne, na które zaproszone są te osoby których wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe odpowiada wykonywaniu obowiązków służbowych zamieszczonych w ofercie. III etap to rozmowy z kierownictwem WIOŚ, na które zapraszane są osoby wytypowane z II etapu. III etap kończy się wyborem
kandydatki lub kandydata na stanowisko określone w naborze. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru o ich terminie zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wyniki naboru są opublikowane w BIP KPRM oraz siedzibie urzędu. Oferty osób niezatrudnionych będą zniszczone po upływie 7 dni roboczych od zakończenia naboru. Dodatkowych informacji udziela Pan Dariusz Dufke Naczelnik Wydziału Inspekcji tel. 58 765 99 49
Zgadzam się na przetwarzanie danych na dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia naboru przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku z siedzibą przy Trakcie Św. Wojciecha 293D w Gdańsku. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne i konieczne do udziału w naborze. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a w uzasadnionych przypadkach usunięcia, sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania. Dokumenty aplikacyjne przechowywane są do trzech miesięcy od zakończenia naboru. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w WIOŚ dostępne są na stronie: https://www.gdansk.wios.gov.pl/administracja/regulamin-ochrona-danych-osobowych.html

Inspektor ochrony środowiska

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna