Inspektor ochrony środowiska
Suwałki
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony środowiska
w Dziale Inspekcji

Warunki pracy

- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiska (np. uciążliwości zapachowe na składowiskach odpadów, zmienne warunki atmosferyczne)
- stres związany z obsługą klientów zewnętrznych i przeprowadzaniem kontroli w zakładach
- zagrożenie korupcją
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury telefoniczne)
- praca przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska oraz kontroli urządzeń chroniących środowisko
 • podejmowanie działań pokontrolnych w związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami tj. przygotowywanie projektów zarządzeń i wystąpień pokontrolnych, wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych
 • rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i interwencji z zakresu prowadzonych spraw
 • przygotowywanie propozycji do planów kontroli w określonym zakresie
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji dotyczących ww. kontroli, przygotowywanie materiałów i danych niezbędnych do sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji z zakresu powierzonych spraw
 • współdziałanie w z innymi organami kontroli, organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie prowadzonych spraw

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość prawa: ustawa o Inspekcji ochrony środowiska, prawo ochrony środowiska, prawo wodne, ustawa o odpadach, ustawa o nawozach i nawożeniu, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kodeks postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ochrona środowiska lub inżynieria środowiska lub chemia lub biologia lub biotechnologia lub rolnictwo

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Ciołkowskiego 2/3
  15-264 Białystok
  z dopiskiem: „oferta pracy - inspektor ochrony środowiska - Suwałki”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę. Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę sporządzenia.

Informacje dla osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej urzędu www.wios.bialystok.pl.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (085) 742 80 75.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z Procedurą naboru do służby cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń dla kandydata zamieszczonych na stronie internetowej urzędu www.wios.bialystok.pl w zakładce Nabór do służby cywilnej.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w postępowaniu.

Inspektor ochrony środowiska

Suwałki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna