Inspektor ochrony środowiska
Kielce
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony środowiska
w Wydziale Inspekcji, Dział kontroli gospodarowania odpadami

Warunki pracy

Praca w biurze oraz w terenie, również w warunkach szczególnie trudnych (np. oględziny miejsc prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami bez względu na warunki atmosferyczne), możliwa praca zmianowa, dyżury interwencyjne. Możliwe zagrożenie korupcją. Praca wymagająca pełnej sprawności ruchowej, gdyż istnieje możliwość napotkania barier architektonicznych. Stanowisko pracy w pokoju biurowym znajduje się w budynku z windą i jest wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe typu skaner, kserokopiarka, itp. Praca wymaga łatwości w nawiązywaniu kontaktów, umiejętności pracy samodzielnej i w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowanie i przeprowadzanie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących gospodarki odpadami,
 • Prowadzenie działań pokontrolnych wobec podmiotów niedotrzymujących warunków korzystania ze środowiska,
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych celem ustalenia stanu faktycznego oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych,
 • Rozpatrywanie pod względem formalnym i merytorycznym interwencji wpływających do Działu,
 • Prowadzenie baz danych, rejestrów i ewidencji celem przygotowania danych do sprawozdań statystycznych i resortowych,
 • Opracowywanie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej oraz innych dokumentów na potrzeby Wydziału Inspekcji,
 • Wprowadzanie informacji dotyczących kontroli do informatycznych systemów komputerowych wspomagających prace Wydziału Inspekcji,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe kierunki: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, chemia, technologia chemiczna, biologia, geografia, geologia, hydrologia, górnictwo, leśnictwo, rybactwo
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach oraz KPA
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Łatwość wypowiadania się w formie pisemnej i formułowania wniosków
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe magisterskie związane z ochroną środowiska
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres, asertywność
 • samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata/kandydatkę. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu oraz nr ogłoszenia. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie o ich terminie. Dokumenty kandydatów/ kandydatek niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto to ok. 2700,00 zł

Inspektor ochrony środowiska

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna