Inspektor ochrony środowiska
Bielsko-Biała
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony środowiska do spraw kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska
Dział Inspekcji w Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu w Bielsku-Białej

Warunki pracy

Praca w terenie, częste wyjazdy służbowe, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), praca zmianowa, prowadzenie samochodu służbowego kat. B, reprezentowanie urzędu na zewnątrz, zagrożenie korupcją. Praca z wykorzystaniem komputera. Budynek siedziby Delegatury nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje i przeprowadza kontrole podmiotów prowadzących działalność gospodarczą celem sprawdzenia dotrzymywania warunków korzystania ze środowiska;
 • Prowadzi działania pokontrolne wobec podmiotów niedotrzymujacych warunków korzystania ze środowiska celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości;
 • Prowadzi postępowania administracyjne celem ustalenia stanu faktycznego oraz przygotowuje projekty decyzji administracyjnych celem przedłożenia do podpisu Wojewódzkiemu Inspektorowi;
 • Analizuje, podejmuje działania i udziela odpowiedzi na skargi i wnioski oraz interwencje celem załatwienia zgłoszonych spraw;
 • Prowadzi bazy danych, rejestry i ewidencje celem przygotowania danych do sprawozdań statystycznych i resortowych;
 • Prowadzi czynności celem ustalenia przyczyn powstawania oraz nadzoru nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia i przywrócenia środowiska do stanu wymaganego;
 • Przygotowuje dane celem planowania kontroli.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Ogólna znajomość przepisów ochrony środowiska oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Obsługa komputera w środowisku Windows - pakiet Office;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne
 • znajomość języka angielskiego lub innego obowiązującego w UE;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność;
 • Umiejętność podejmowania działań w sytuacjach stresowych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego;
 • Kserokopia prawa jazdy kat. B;

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2. Dokumenty prosimy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem "Oferta pracy - nr ogłoszenia".

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydatki/kandydaci są proszone/proszeni o podanie nr telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie www.katowice.wios.gov.pl w zakładce "Praca w WIOŚ".
List motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Proponowany termin zatrudnienia: 1 czerwiec 2019 r.
Proponowany mnożnik wynagrodzenia zasadniczego: 1,409.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 20 17 611 oraz na stronie www.katowice.wios.gov.pl w zakładce "Praca w WIOŚ".
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor ochrony środowiska

Bielsko-Biała

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna