Inspektor ochrony środowiska
Kielce
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony środowiska
w Wydziale Inspekcji

Warunki pracy

Praca w biurze oraz w terenie, również w warunkach szczególnie trudnych (np. oględziny miejsc prowadzenia działalności bez względu na warunki atmosferyczne), możliwa praca zmianowa, dyżury interwencyjne. Możliwe zagrożenie korupcją. Praca wymagająca pełnej sprawności ruchowej, gdyż istnieje możliwość napotkania barier architektonicznych. Stanowisko pracy w pokoju biurowym znajduje się w budynku z windą i jest wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe typu skaner, kserokopiarka, itp. Praca wymaga łatwości w nawiązywaniu kontaktów, umiejętności pracy samodzielnej i w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowanie i przeprowadzanie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska,
 • Prowadzenie działań pokontrolnych wobec podmiotów niedotrzymujących warunków korzystania ze środowiska,
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych celem ustalenia stanu faktycznego oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych,
 • Rozpatrywanie pod względem formalnym i merytorycznym interwencji wpływających do Wydziału,
 • Prowadzenie baz danych, rejestrów i ewidencji celem przygotowania danych do sprawozdań statystycznych i resortowych,
 • Opracowywanie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej oraz innych dokumentów na potrzeby Wydziału Inspekcji,
 • Wprowadzanie informacji dotyczących kontroli do informatycznych systemów komputerowych wspomagających prace Wydziału Inspekcji,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe - kierunki: ochrona środowiska, ochrona powietrza, inżynieria środowiska, chemia, technologia chemiczna, biotechnologia, biologia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, hydrologia, górnictwo, leśnictwo, rybactwo, rolnictwo, prawo
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska oraz KPA
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Łatwość wypowiadania się w formie pisemnej i formułowania wniosków
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe magisterskie związane z ochroną środowiska
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres, asertywność
 • samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata/kandydatkę. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu oraz nr ogłoszenia. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie o ich terminie. Dokumenty kandydatów/ kandydatek niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.

Inspektor ochrony środowiska

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna