Inspektor nadzoru nad żeglugą
Bydgoszcz
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru nad żeglugą
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

Warunki pracy

praca biurowa
praca poza siedzibą urzędu – wyjazdy służbowe samochodem służbowym oraz statkiem inspekcyjnym, na statku inspekcyjnym brak sanitariatu,
w przypadku wyjazdów kilkudniowych zapewniony jest nocleg.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 •  nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej, przeprowadzanie inspekcji statków, kontrola przestrzegania przepisów dotyczących uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych,
 • weryfikacja ustalonej głębokości tranzytowej na szlakach żeglownych, kontrola oznakowania szlaku żeglownego,
 • przeprowadzanie postępowań w sprawach wypadków żeglugowych
 • kontrola dokumentów przewozowych i zgodności przewożonego przez statek ładunku z tymi dokumentami,
 • prowadzenie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej, wydawanie dokumentów rejestracyjnych , wydawanie oraz cofanie dokumentów bezpieczeństwa statku,
 • dokonywanie weryfikacji żeglarskich książeczek pracy oraz legalizacji wyciągów pływania,
 • prowadzenie spraw administracyjnych, opiniowanie pozwoleń wodno-prawnych oraz spraw związanych z ustawowym zakresem działań Urzędu,
 • wydawanie zezwoleń na jednorazowe podróże statków nie posiadających świadectwa zdolności żeglugowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze żeglugi śródlądowej
 • patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej lub patent mechanika
 • znajomość ustawy o żegludze śródlądowej oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 • znajomość przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych
 • znajomość Prawa wodnego
 • znajomość dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących żeglugi śródlądowej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • umiejętność obsługi komputera – programu MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • patent żeglarski stermotorzysty,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność, sumienność i rzetelność
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • kultura osobista, odporność na stres, asertywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-23
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
  ul. Marcinkowskiego 1
  85-56 Bydgoszcz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Przewidywany termin zatrudnienia 1.03.2019 r.

Inspektor nadzoru nad żeglugą

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna