Inspektor nadzoru budowlanego

Dodano: 06.02.2020
Inspektor nadzoru budowlanego
Szczytno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie

Warunki pracy

praca biurowa (w tym przy komputerze), praca w terenie przy kontroli budów (w tym
ewentualnie na wysokości) oraz obiektów budowlanych w użytkowaniu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w kontrolach budów (prawidłowości przebiegu procesu budowlanego), użytkowania obiektów budowlanych oraz kontrolach obowiązkowych,
 • udział i współdziałanie z organami administracji architektoniczno-budowlanej powiatu i innymi organami administracji publicznej,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych oraz przygotowywanie aktów administracyjnych z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
 • przygotowywanie niezbędnych danych i prowadzenia sprawozdań wymaganych w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego,
 • wykonywanie innych działań, zleconych przez przełożonego lub organ II instancji, związanych z działaniem inspektoratu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie średnie o kierunku budowlanym
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • ważne prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe o kierunku konstrukcyjno-budowlanym
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • odpowiednia obsługa sprzętu biurowego( komputer, fax itp. )
 • umiejętność współpracy w zespole pracowniczym
 • staranność, terminowość i odpowiedzialność za podjęte działania
 • zdolność poprawnego formułowania treści pism

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających: uprawnienia zawodowe, prawa jazdy kat. B
 • kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów dodatkowych w zakresie uprawnień zawodowych, lub wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie, ul. Lipperta 10
  12 100 Szczytno
  przez pocztę lub bezpośrednio w Inspektoracie w godz. 7.15 - 15.15 w dniach urzędowania.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
Inne dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio u kierownika Inspektoratu lub pod tel. Nr 89 623 11 12.
Inspektor nadzoru budowlanego
Szczytno
Aplikuj