Inspektor nadzoru budowlanego
Świecie
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świeciu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw wieloosobowe stanowisko ds. inspekcji
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świeciu ul. Hallera 9 86-100 Świecie

Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu i poza nią
- wykonywanie czynności inspekcyjno -kontrolnych i przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu świeckiego
- pracownik będzie miał kontakt z petentami, konieczna komunikatywność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz pism
 • działalność inspekcyjno-kontrolna, w tym inspekcje budów, obiektów użytkowanych, przeprowadzenie kontroli obowiązkowych oraz oględzin
 • prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych
 • przyjmowanie stron postępowania i petentów
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie średnie na kierunku budownictwa
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów prawa budowlanego i procedury administracyjnej
 • uprawnienia budowlane
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera
 • odporność na stres, komunikatywność, samodzielność
 • wymagane opanowanie w kontaktach z interesantami
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji rządowej lub samorządowej, w szczególności w organach nadzoru budowlanego lub administracji architektoniczno -budowlanej
 • wykształcenie: średnie na kierunku budownictwo

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych
 • kopie dokumentów potwierdzających wyksztalcenie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świeciu
  ul. Hallera 9
  86-100 Świecie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 52 56-26-771

Inspektor nadzoru budowlanego

Świecie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna