Inspektor nadzoru budowlanego
Strzelin
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Strzelinie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
inspekcyjno-kontrolna

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu oraz praca w terenie (powiat Strzeliński),
bezpośredni oraz telefoniczny kontakt z petentem,
praca w zmiennych warunkach - praca pod presją czasu o szerokim zakresie zadań i odpowiedzialności, okresowo praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, okresowo praca na wysokości.
Siedziba urzędu znajduje się na parterze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • prowadzenie inspekcji i kontroli obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych oraz oddawania obiektów do użytkowania
 • • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstawania katastrof budowlanych
 • • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • • prowadzenie postępowań egzekucyjnych wynikających z wydanych wcześniej decyzji administracyjnych
 • • prowadzenie wymaganych rejestrów, zapewnianie właściwego obiegu dokumentów
 • • prowadzenie samochodu i rozliczanie kosztów eksploatacji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie średnie techniczne (budownictwo, architektura lub pokrewne)
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z budownictwem
 • uprawnienia budowlane
 • dobra znajomość ustawy Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejetnośc obsługi komputera
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • staranność, rzetelność, obowiązkowość
 • zdolnośc analitycznego myślenia i argumentowania

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych,
 • • prawo kopia jazdy
 • • zaświadczenie lekarskie potwierdzające dopuszczenie (zdolność) kandydata do pracy na wysokości powyżej 3m. Dopuszcza się możliwość złożenia przez kandydata wstępnie oświadczenia o zdolności do pracy na wysokości powyżej 3m, które następnie (w przypadku ustalenia wyboru kandydata) zostanie potwierdzone bezzwłocznie zaświadczeniem lekarskim (warunek konieczny przed podpisaniem umowy)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty należy składać osobiście w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Strzelinie ul. Grahama Bella 3a, 57 - 100 Strzelin lub przesłać pocztą, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Nabór na stanowisko inspektor nadzoru budowlanego" w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu do siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Strzelinie). Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty złożone po terminie lub niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Szczegółowe informacje - tel.: (71) 392-30-18.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną zawiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.
Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Strzelinie zostaną komisyjnie zniszczone zaraz po zakończeniu procedury naboru, z wyłączeniem oryginałów dokumentów urzędowych, które zostaną odesłane kandydatom.

Inspektor nadzoru budowlanego

Strzelin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna