Inspektor nadzoru budowlanego
Warszawa
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw nadzoru budowlanego
w Oddziale Terenowym

Warunki pracy

Praca w terenie na wysokości powyżej 3 metrów oraz praca administracyjno - biurowa z komputerem powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, wymagająca przemieszczania się między pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, ksero, fax. niszczarka), kontakty interpersonalne.
W budynku brak windy. Oddziały Inspektoratu znajdują się na różnych piętrach. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym, głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • działalność inspekcyjno - kontrolna w zakresie przebiegu procesu inwestycyjnego oraz utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej
 • przedkładanie kierownikowi oddziału zebranej podczas kontroli dokumentacji wraz ze sporządzonym protokołem
 • przyjmowanie interesantów w wyznaczone dni

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze nadzoru budowlanego
 • uprawnienia budowlane
 • znajomość ustaw: prawo budowlane, KPA, postępowanie egzekucyjne w administracji oraz rozporządzenia wykonawcze do w/w przepisów,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • działanie w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych,
 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, komunikatywność, systematyczność, samodzielność,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dodatkowym atutem będzie praca na podobnym stanowisku

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Kopia uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-26
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty złożone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane, nie będą również odsyłane. W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń. Oświadczenia kandydatów oraz list motywacyjny powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, w przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych. Metody i techniki naboru: etap 1: weryfikacja formalna dokumentów, etap 2: test sprawdzający wiedzę merytoryczną, etap 3 : rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku małej liczby ofert zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z etapu 2. Po zakończeniu naboru złożone aplikacje zostaną komisyjne zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 022/326 15 54 lub 326 15 00.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor nadzoru budowlanego

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna