Inspektor nadzoru budowlanego
Ostrów Mazowiecka
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw - kontrola przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlanego - prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej

Warunki pracy

- praca przy komputerze
- praca w terenie
- obsługa samochodu służbowego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlanego
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne w zakresie budownictwa ogólnego
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego
 • prawo jazdy kat. B, uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie bądź bez ograniczeń
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia uprawnień budowlanych
 • zaświadczenie o stanie zdrowia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
wszelkie informacje w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 51
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. 029 645 71 35

Inspektor nadzoru budowlanego

Ostrów Mazowiecka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna