Inspektor nadzoru budowlanego
Kołobrzeg
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu

Warunki pracy

praca na 2 piętrze, brak windy, toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz praca w terenie,
stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
prowadzenie działalności inspekcyjnej na terenie powiatu kołobrzeskiego,
praca przy komputerze,
jazda samochodem służbowym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych wraz ze sporządzaniem protokołów kontroli
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów pism, postanowień i decyzji w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych
 • prowadzenie ewidencji obiektów budowlanych
 • prowadzenie biura podawczego inspektoratu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • Posiadanie uprawnień budowlanych
 • Znajomość przepisów Prawa budowlanego, kpa oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Biegła obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe kierunek budownictwo
 • Posiadanie prawa jazdy kat.B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • uprawnienia budowlane
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat.B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu, ul.Piastowska 9, 78-100 Kołobrzeg.
  Dokumenty należy złożyć w biurze podawczym inspektoratu lub za pośrednictwem poczty w kopercie z dopiskiem ,, oferta pracy".
  Aplikacje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego zostaną zniszczone.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dane kontaktowe: Aplikuj
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor nadzoru budowlanego

Kołobrzeg

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna