Inspektor nadzoru budowlanego
Kędzierzyn-Koźle
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

Praca poza siedzibą Inspektoratu polegająca na prowadzeniu oględzin w terenie, kontroli obiektów i prowadzonych robót budowlanych (praca na wysokości). Praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Stanowisko prawy wyposażone jest w monitor ekranowy, spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpośredni kontakt z klientami, konieczna komunikatywność i odporność na stres. Nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Siedziba Inspektoratu znajduje się na parterze budynku. Budynek nie spełnia wymogów dotyczących wind oraz toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane zastrzeżonych do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • wykonywanie czynności inspekcyjno - kontrolnych z zakresu kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych oraz prawidłowości przebiegu procesu budowlanego w tym kontrole budów i obiektów budowlanych,
 • przygotowywanie projektów decyzji administrzcyjnych i postanowień,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach samowoli budowlanej oraz samowolnego wykonywania robót budowlanych,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych i przygotowywanie projektów decyzji w tyum zakresie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane lub architektoniczne,
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego jak również związanych z nim przepisów wykonawczych, zmajomośc Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • umiejętność samodzielnej i fachowej oceny zjawisk technicznych oraz stosowania przepisów prawa budowlanego w ramach wykonywania zadań kontrolnych w terenie,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • kompetencje w zakresie samodzielności i inicjatywy, skutecznej komunikacji, umiejętności współpracy w zespole, rzetelność, terminowość.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane,
 • Kopia dokumentu prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-19
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie (proszę o podanie w CV numeru telefonu kontaktowego) o kolejnym etapie naboru. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Przewidywany termin zatrudnienia to sierpień 2019r.
Dodatkowe informacje udzielane pod nr tel. 77 483 49 25

Inspektor nadzoru budowlanego

Kędzierzyn-Koźle

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna