Inspektor nadzoru budowlanego
Lwówek Śląski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lwówku Śląskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lwówku Śląskim

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w siedzibie Inspektoratu (pomieszczenie biurowe wyposażone w stanowisko komputerowe i inny sprzęt biurowy) oraz wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych na terenie powiatu lwóweckiego. Podczas wyjazdów kierowanie samochodem służbowym.
Bezpośredni oraz telefoniczny kontakt z interesantem. Praca w zmiennych warunkach - praca pod presją czasu o szerokim zakresie zadań i odpowiedzialności.
Siedziba znajduje się na I piętrze budynku bez windy. Pomieszczenia biurowe oraz toaleta nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie inspekcji i kontroli obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych oraz oddawania obiektów budowlanych do użytkowania
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstawania katastrof budowlanych
 • prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych wynikających z wydanych wcześniej decyzji administracyjnych
 • sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz związanych z działalnością Inspektoratu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • posiadanie uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie
 • dobra znajomość ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • zdolność analitycznego myślenia i argumentowania

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z adnotacją "Oferta pracy na stanowisko inspektor nadzoru budowlanego".
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowaniu o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie, w związku z powyższym prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Zatrudnienie na czas określony.
W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej umowę o pracę zawiera się na czas określony wynoszący 12 miesięcy.
Przewidywane zatrudnienie od dnia 1 sierpnia 2019r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 75 782 28 23

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor nadzoru budowlanego

Lwówek Śląski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna