Inspektor nadzoru budowlanego
Żagań
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żaganiu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Referat Inspekcji, (RIN) Referat Orzecznictwa i Obsługi Prawnej (ROP)

Warunki pracy

narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia pomiarowe, bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów, reprezentacja urzędu, praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w kontrolach i oględzinach
 • przygotowywanie dokumentacji wychodzącej (decyzji, postanowień, zawiadomień, wezwań)
 • kontrola dokumentacji wpływającej związanej z rozpoczynaniem i zakończeniem inwestycji
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji
 • sprawozdawczość

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne - wymienione w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1274)
 • uprawnienia budowlane
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe techniczne - wymienione w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1274)
 • prawo jazdy kat. "B"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-19
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żaganiu, ul. Rybacka 38, 68-100 Żagań

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Przewidywany termin zatrudnienia Maj 2019 r.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor nadzoru budowlanego

Żagań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna