Inspektor nadzoru budowlanego
Lublin
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Wydział Orzeczniczo - Prawny

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą - wykonywanie czynności inspekcyjno-orzeczniczych. Praca przy komputerze powyżej 4 godz. Praca na wysokości powyżej 3 m. (podczas wykonywania czynności kontrolnych). Prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rozpatrywanie odwołań i zażaleń na decyzje i postanowienia organów I instancji
 • Rozpatrywanie skarg na bezczynność i przewlekłość
 • Przygotowywanie projektów decyzji i postanowień oraz pism procesowych
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych
 • Prowadzenie ewidencji decyzji i postanowień
 • Przyjmowanie interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz ewentualnego udzielenia wyjaśnień
 • Prowadzenie rejestrów spraw poprzez wprowadzanie i porządkowanie danych w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów i spraw w Inspektoracie
 • Prowadzenie rejestrów spraw sądowo-administracyjnych oraz obsługa programu EZD
 • Udział w czynnościach inspekcyjno – kontrolnych podejmowanych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego
 • Udział w sprawach przed WSA.
 • Kompletowanie i porządkowanie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną w celu archiwizacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczne budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia w budownictwie
 • Znajomość przepisów Prawa budowlanego oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Prawo jazdy kat. B
 • umiejętności redakcyjne, umiejętność obsługi komputera
 • Umiejetności rozwiazywana problemów i działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Samodzielność i komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Dyspozycyjność,
 • Odpowiedzialność, dokładność i systematyczność
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pracy z trudnym klientem

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie
  ul. Lubomelska 1-3
  20-072 Lublin
  Kancelaria pokój 604
  Na kopercie dopisek: WOP oferta pracy

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wynagrodzenie zasadnicze około 3200,00 zł - 3500,00 zł brutto

Oferty odrzucone i niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Zasady naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w WINB umieszczone są w BIP https://winbwlublinie.bip.gov.pl w zakładce Praca --> Oferty pracy - Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. oraz Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Inspektor nadzoru budowlanego
Lublin
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna