Inspektor nadzoru budowlanego
Kartuzy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kartuzach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kartuzach

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu i w terenie (pow. kartuski).
W trakcie przeprowadzanych kontroli i inspekcji praca często w trudnych warunkach pogodowych i terenowych. Stres związany z prowadzeniem oględzin i kontroli.
Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to: zestaw komputerowy, meble biurowe, urządzenie biurowe, budynek bez windy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia biurowe znajdują się na I piętrze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. przeprowadzanie oględzin i kontroli w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych w celu weryfikacji stanów faktycznych z zatwierdzonymi projektami oraz wymaganiami przepisów prawa budowlanego
 • 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości PINB w przedmiocie przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych jak i oddawania obiektów do użytkowania w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych
 • 3. przeprowadzanie obowiązkowych kontroli w przedmiocie dopuszczenia obiektów do użytkowania
 • 4. weryfikacja dokumentów związanych z zakończeniem budów w celu ich weryfikacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego
 • 5. prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny powstania katastrofy budowlanej
 • 6. prowadzenie rejestrów w programie ESTIMA w zakresie prowadzonych spraw

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe lub średnie budowlane
 • - uprawnienia budowlane
 • - znajomość ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • - prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • - kopia uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-19
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie brutto wynosi 3600zł + dodatek stażowy

Inne informacje:

Proces rekrutacji składa się z III etapów:
I etap – gromadzenie dokumentów aplikacyjnych i ich weryfikacja
II etap – test merytoryczny
III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenia etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty otrzymane po terminie, niekompletne i nie podpisane, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu). Kandydatki/kandydaci nie zakwalifikowani do dalszego procesu rekrutacji nie będą informowani. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Inspektor nadzoru budowlanego

Kartuzy

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna