Inspektor nadzoru budowlanego
Skarżysko-Kamienna
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą - wykonywanie czynności inspekcyjno-orzeczniczych. W trakcie prowadzonych kontroli praca często w trudnych warunkach pogodowych i terenowych. Praca wymaga pełnej sprawności psychoruchowej, kierowanie pojazdem. Praca biurowa z wykorzystaniem komputera (czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin), kserokopiarki i innych urządzeń biurowych.
Praca w pomieszczeniach biurowych na II piętrze. Budynek nie posiada windy oraz nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie inspekcji i kontroli obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania;
 • Prowadzenie kontroli obowiązkowych;
 • Prowadzenie spraw związanych z zakończeniem budowy obiektów budowlanych i udzielanie pozwoleń na użytkowanie;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, przygotowywanie projektów postanowień, decyzji, pism w sprawach należących do właściwości organu nadzoru budowlanego określonych ustawą, zgodnie z obowiązujacymi przepisami wynikającycmi z Kpa;
 • Prowadzenie rejestrów wynikających z przepisów Prawa budowlanego, sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności oraz okresowej sprawodzawczości;
 • Przyjmowanie skarg i wniosków, należyte i terminowe załatwianie spraw, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień;
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanychi.
 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne budowlane
 • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz rozporzadzeń wykonawczych do tych ustaw;
 • pozytywne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości;
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe techniczne na kierunku budownictwa
 • samodzielność, inicjatywa, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność współpracy w grupie, terminowość, umiejętność redagowania pism urzędowych;
 • dobra organizacja pracy, odporność na stres.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia uprawnień budowlanych;
 • Kopia prawa jazdy;
 • Kopia badań lekarskich dopuszczających do pracy na wysokości;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-04
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Ogłoszenie dotyczy naboru w celu zastępstwa osoby nieobecnej.

Dokumenty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór 3 - oferta pracy".

Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie ( liczy się data wpływu do Inspektoratu) nie będą brane pod uwagę.

Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie o jej terminie.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 2523165.

Inspektor nadzoru budowlanego

Skarżysko-Kamienna

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna