Inspektor nadzoru budowlanego
Gliwice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Gliwickiego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Gliwickiego

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu przy komputerze oraz czynności inspekcyjno - kontrolne poza siedzibą.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowanie, opracowanie, redagowanie pism, postanowień i decyzji w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • udział w kontrolach budów, kontrolach obiektów w trakcie użytkowania w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
 • kontrola przestrzegania przepisów prawa budowlanego przy budowie i użytkowaniu obiektów budowlanych,
 • współdziałanie z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej,
 • prowadzenie monitoringu i kontroli obiektów budowlanych,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie lub wyższe o kierunku budowlanym lub pokrewnym
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Staranność, rzetelność, obowiązkowość
 • Odporność na stres,
 • Znajomość spraw budowlanych,
 • Znajomość przepisów kpa, ustawy prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych,
 • Prawo jazdy kat. B
 • Uprawnienia budowlane
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Gliwickiego
  ul. Zygmunta Starego 17
  44-100 Gliwice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Gliwickiego po wyżej określonym terminie, bez kompletu wymaganych dokumentów – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci/kandydatki spełniający(-e) wymagania formalne zostaną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej powiadomieni(-one) telefonicznie (proszę o podanie w CV numeru telefonu kontaktowego).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor nadzoru budowlanego

Gliwice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna