Inspektor nadzoru budowlanego
Mońki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mońkach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw orzecznictwa i kontroli w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Mońkach
PINB w Mońkach

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu; narzędzia i materiały pracy - komputer; kontrole poza siedzibą urzędu,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu postępowania administracyjnego oraz postępowań egzekucyjnych
 • przygotowanie projektów decyzji, postanowień i innych pism
 • prowadzenie właściwych rejestrów, archiwizacja dokumentów oraz sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe związany z budownictwem (wykonawstwo, projektowanie)
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • prawo jazdy kat. B; uprawnienia budowlane,
 • redagowanie pism posługując się programem komputerowym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych, na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wykształcenie: wyższe związane z budownictwem

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-29
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty prosimy składać w zaklejonych kopertach do dnia 29 listopada 2019r. do godziny 14.00 z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem: "Oferta pracy na stanowisko inspektora Nadzoru Budowlanego" osobiście lub za pośrednictwem poczty, w tym przypadku decyduje data wpływu do urzędu.
Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych, otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 857165400 w godzinach pracy urzędu.

Inspektor nadzoru budowlanego

Mońki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna