Inspektor nadzoru budowlanego
Opoczno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opocznie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw kontroli
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu przy wykorzystaniu zestawu komputerowego oraz praca w terenie.
Współuczestnictwo w działalności kontrolnej w tym przeprowadzanie inspekcji budów , obiektów.
Współuczestnictwo w postępowaniach dotyczących katastrof budowlanych.
Kontakt z interesantem.
Samochód służbowy na wyposażeniu Inspektoratu.
Siedziba Inspektoratu znajduje się na I piętrze budynku dwukondygnacyjnego.
Budynek nie posiada windy oraz nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia pracy: komputer, kserokopiarka, fax, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie i opracowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych
 • Prowadzenie kontroli budów, robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych
 • Przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, o zakończeniu budowy oraz wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
 • Prowadzenie ewidencji i przygotowywanie wymaganych sprawozdań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego związanym z budownictwem
 • Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz rozporządzeń wykonawczych
 • Umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych i pomiarowych
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Komunikatywność
 • Samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji rządowej lub samorządowej
 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • Sumienność, dyspozycyjność, dokładność
 • Umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia budowlane
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadania prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W OPOCZNIE
  ul. Generała Kazimierza Bończy-Załęskiego 1A
  26-300 Opoczno

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty prosimy składać w zaklejonych kopertach do dnia 2020-01-10 do godz. 14 00 z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego” , osobiście lub za pośrednictwem poczty, w tym przypadku decyduje data wpływu do urzędu.
Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych, otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44 755-00-82 w godz. 8-15

Inspektor nadzoru budowlanego

Opoczno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna