Inspektor nadzoru budowlanego
Radom
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w mieście Radomiu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu

Warunki pracy

1.Praca w urzędzie
2.Praca na terenie miasta Radomia.
3.Narzędzia pracy-komputer, urządzenia biurowe i pomiarowe.
4.Praca na I piętrze budynku bez windy, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
5.Bezpośredni kontakt z osobami uczestniczącymi w sprawach i postępowaniach prowadzonych przez inspektorat.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1.Sprawowanie nadzoru budowlanego
 • 2.Wykonywanie czynności organu I instancji w sprawach określonych ust. z dnia 7 lipca 1994r."Prawo budowlane"i przepisach wykonawczych do tej ustawy.
 • 3.Prowadzenie działalności inspekcyjnej na przydzielonym obszarze.
 • 4.Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie: samowoli budowlanych utrzymania obiektów i przygotowanie postanowień oraz decyzji w tym zakresie.
 • 5.Rozpatrywanie zawiadomień o zakończeniu budowy.
 • 6.Prowadzenie postępowania wyjaśniającego- przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych i przygotowanie decyzji w tym zakresie.
 • 7.Prowadzenie postępowania egzekucyjnego i przygotowanie postanowień w tym zakresie.
 • 8.Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w administracji
 • Znajomość ustawy prawo budowlane i kpa.
 • Znajomość przepisów techniczno-budowlanych
 • Umiejetność obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat.B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Odporność na stres
 • Znajomość pracy biurowej
 • Samochód
 • Znajomość Office

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-06
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu
  ul. Wjazdowa 4A, pok.108, 26-600 Radom
  tel. 48-366-20-04

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie ,orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor nadzoru budowlanego

Radom

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna