Inspektor nadzoru budowlanego

Dodano: 30.01.2020
Inspektor nadzoru budowlanego
Wrocław
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw kontroli i inspekcji działalności obejmującej sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych
w Wydziale Inspekcji i Kontroli

Warunki pracy

Praca w terenie, krajowe wyjazdy służbowe, stres związany z przeprowadzaniem kontroli, prowadzenie samochodu służbowego.
Siedziba urzędu mieści się na II piętrze. Brak windy-dostęp tylko schodami. Praca przy komputerze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli obiektów i robót budowlanych,
 • prowadzenie kontroli działania organów administracji architektoniczno -budowlanej,
 • badanie przyczyn i okoliczności powstania katastrof budowlanych,
 • prowadzenie ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń oraz ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • prawo jazdy kat.B
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego
 • znajomość przepisów kpa
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • grzeczność, uprzejmość, łatwość komunikacji
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność argumentowania
 • znajomość obowiązujących przepisów w zakresie działalności nadzoru budowlanego
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy kat.B
 • kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia budowlane
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
  ul. Purkyniego 1
  50-155 Wrocław

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz oryginalny i odręczny podpis. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy.
Inspektor nadzoru budowlanego
Wrocław
Aplikuj