Inspektor nadzoru budowlanego
Bielsko-Biała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcyjno-kontrolnych
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego

Warunki pracy

Praca biurowa, praca w terenie, czynności kontrolne na terenie budowy i w obiektach budowlanych, bezpośredni kontakt z osobami uczestniczącymi w postępowaniach

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień
 • udział w czynnościach inspekcyjnych w celu stwierdzenia prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań z zakresu właściwości organu
 • współuczestnictwo w zakresie postępowań egzekucyjnych
 • przygotowywanie niezbędnych danych z działalności stanowiska w celu umożliwienia sporządzenia okresowych sprawozdań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczno-budowlane
 • staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu lub wykonawstwie
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów prawa budowlanego i warunków technicznych, kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność pracy z dokumentacją projektową
 • znajomość budowlanego procesu inwestycyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego
 • odporność na stres, staraność, rzetelność
 • samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość
 • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność argumentowania

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty w zaklejonych kopertach z dopiskiem "oferta pracy na stanowisko inspektora" należy składać : Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40, budynek B, II piętro, pok. 201

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
dokumenty złożone nie będą zwracane
kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie
osoby niezakwalifikowane nie będą informowane
po zakończeniu naboru oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone
dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 8136242 lub 33 8136245

Inspektor nadzoru budowlanego

Bielsko-Biała

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna