Inspektor nadzoru budowlanego
Bydgoszcz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
PINB

Warunki pracy

praca w siedzibie PINB oraz w terenie, zmienne warunki atmosferyczne przy kontrolach obiektów budowlanych, praca jednozmianowa, obsługa komputera

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli budów i robót budowlanych
 • przeprowadzanie postępowań administracyjnych i wydawanie stosownych decyzji administracyjnych i postanowień
 • prowadzenie działalności inspekcyjno-kontrolnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt spraw załatwianych w inspektoracie
 • sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli obiektów i innych sprawozdań wynikających z działalności inspektoratu
 • współpraca z organami administracji architektoniczno-budowlanej i innymi organami oraz instytucjami związanymi z działalnością wynikającą z ustawy Prawo budowlane
 • przeprowadzanie kontroli prawidłowości utrzymania obiektów budowlanych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane lub pokrewne; preferowane wykształcenie wyższe
 • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (preferowane konstrukcyjno-budowlane, drogowe)
 • znajomość podstawowych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi
 • czynne prawo jazdy kat B
 • umiejętność obsługi komputera – programy biurowe
 • pozytywne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • staż pracy w organach administracji budowlanej lub organów nadzoru budowlanego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopia uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor nadzoru budowlanego

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna