Inspektor nadzoru budowlanego
Legnica
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Legnicy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcyjno - kontrolnych
PINB dla m. Legnicy

Warunki pracy

1. Samodzielne stanowisko pod względem:
- ustalania stanu faktycznego w zakresie działalności podmiotów kontrolowanych
- ustalanie stanu faktycznego w terenie
- podjęcie decyzji o ukaraniu grzywną
- decydowanie o konieczności zdobycia dodatkowego materiału dowodowego
- przesłuchiwanie stron i świadków postępowań administracyjnych
2. Praca administracyjno - biurowa
3. Praca w terenie - miasto Legnica (inspekcja budów)
4. Praca jednozmianowa
5. Praca związana z obsługą interesantów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli i inspekcji w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych w celu weryfikacji stanów faktycznych z zatwierdzonymi projektami oraz wymaganiami przepisów prawa budowlanego;
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie właściwości PINB w przedmiocie weryfikacji prawidłowości utrzymania obiektów budowlanych, w tym przygotowywanie rozstrzygnięć administracyjnych;
 • Przeprowadzanie kontroli oraz przygotowywanie rozstrzygnięć administracyjnych w przedmiocie dopuszczenia obiektów budowlanych do użytkowania ( na wniosek stron) w celu weryfikacji stanu faktycznego(min.weryfikacja dokumentów odbiorowych) w zakresie zgodności z przepisami prawa budowlanego;
 • Przeprowadzanie kontroli rozpoczynanych budów oraz dokumentów związanych z rozpoczęciem budów w celu ich weryfikacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa ( weryfikacja uprawnień budowlanych uczestników procesu budowlanego);
 • Współuczestniczenie w prowadzeniu postępowań wyjaśniających przyczyny powstania katastrof budowlanych ( w tym przygotowywanie rozstrzygnięć administracyjnych) w celu uporządkowania i zabezpieczenia obiektu budowlanego;
 • Przeprowadzanie kontroli właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez uczestników procesu budowlanego ( w tym m.in. kierowanie wniosków o odpowiedzialności zawodowej do izby samorządu zawodowego);
 • Sporządzanie informacji i sprawozdań dotyczących bieżącej działalności PINB;
 • Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w celu wyegzekwowania obowiązków nałożonych decyzjami PINB.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane, Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 • Umiejętność pracy w zespole i odporność na stres;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Umiejętność obsługi komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni prawa publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie - mile widziane uprawnienia budowlane

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-13
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m. Legnicy
  ul. Wojska Polskiego 10/1 (parter)
  59-220 Legnica
  tel. 76 852 35 95

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- Warunkiem zawarcia umowy o pracę jest stan zdrowia pozwalający na uzyskanie zaświadczenia lekarskiego uwzględniającego pracę na wysokości i kierowanie pojazdem służbowym;
- Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data złożenia w siedzibie PINB);
- Osoby, które dostarczą niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu;
- Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie;
- Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

Inspektor nadzoru budowlanego

Legnica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna