Inspektor nadzoru budowlanego
Jawor
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaworze

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaworze

Warunki pracy

praca biurowa oraz w terenie (miejsce wykonywania czynności inspekcyjno-kontrolnych na terenie powiatu jaworskiego; narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, urządzenia pomiarowe, samochód służbowy; bariery architektoniczne- brak windy- biuro Ip.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie inspekcji budów i obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań w sprawach stanu technicznego obiektów budowlanych, prowadzenia robót budowlanych, zmian sposobu użytkowania obiektów budowlanych oraz rozpatrywanie skarg w tym zakresie
 • przygotowywanie korespondencji w zakresie zadań
 • prowadzenie ewidencji, rejestrów, wykazów w zakresie zadań
 • dokonywanie sprawozdawczości w zakresie zadań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji procesu budowlanego
 • posiadanie uprawnień budowlanych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji procesu budowlanego,
<br>w obszarze prowadzenia postępowań administracyjnych
 • wykształcenie: wyższe budowlane lub pokrewne , administracyjne lub pokrewne
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i pokrewnych, Kodeksu postępowania administracyjnego
 • nieprowadzenie działalności gospodarczej, kolidującej z zakresem zadań

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i umiejętności dodatkowe
 • kopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe dodatkowe

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
dane kontaktowe: tel./fax 76/870-36-19, mail; Aplikuj
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
WZÓR OŚWIADCZENIA:
Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące
wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
 Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.
 Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych.
 Oświadczam, że nie byłam skazana/nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inspektor nadzoru budowlanego

Jawor

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna