Inspektor nadzoru budowlanego
Kielce
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw kontroli
w Wydziale Inspekcji i Kontroli

Warunki pracy

-praca administracyjno-biurowa w siedzibie Inspektoratu przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
-wyjazdy służbowe na terenie woj. świętokrzyskiego, w tym przeprowadzanie czynności kontrolnych
-kontakty z uczestnikami procesu budowlanego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzenie kontroli budów i kontroli utrzymania obiektów budolwanych
 • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów buudowlanych
 • rozpatrywanie odwołań, zażaleń i skarg na decyzje i postanowienia organu I instancji
 • rozpatrywanie wniosków w sprawie stwierdzenia nieważności, wznowienia postępowania, zmian lub uchylenia decyzji ostatecznej,
 • udzielanie odpowiedzi na skargi i interwencje,
 • opracowanie informacji i sporządzanie sprawozdań z działalności kontrolnej obiektów budowlanych i budów,
 • prowadzenie ewidencji decyzji, pozwoleń i zgłoszeń przekazywanych przez organy administracji architektoniczno- budowlanej oraz ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania.
 • tworzenie i ewidencjonowanie dokumentów,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego stażu pracy w organach administracji publicznej
 • uprawnienia budowlane
 • znajomość ustawy Prawo budowlane, Kpa,
 • biegła znajomość obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku związanym z przestrzeganiem procesu budowlanego,
 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu powierdzającego posiadne uprwanienia budowlane
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  AL. IX Wieków Kielc 3 budynek C-I pok. 412 (sekretariat)
  25-516 Kielce

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
nie przyjmujemy ofert pracy drogą elektroniczną
dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0 41) 345-38-70 wew. 206.

Inspektor nadzoru budowlanego

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna