Inspektor nadzoru budowlanego
Chojnice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chojnicach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
PINB

Warunki pracy

Praca biurowa, kontrole i inspekcje w terenie. Stres związany z prowadzeniem kontroli i inspekcji w tym z nakładaniem mandatów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli i inspekcji w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych, w celu weryfikacji stanów faktycznych z zatwierdzonymi projektami oraz wymaganiami przepisów prawa budowlanego;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości PINB (I instancja) w przedmiocie przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych jak i oddawania obiektów do użytkowania;
 • przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych (decyzji, postanowień i innych pism);
 • przeprowadzanie kontroli w przedmiocie dopuszczania obiektów do użytkowania w celu weryfikacji stanu faktycznego w zakresie zgodności z przepisami prawa budowlanego;
 • kontrola dokumentów związanych z rozpoczynaniem budów w celu ich weryfikacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny katastrof budowlanych;
 • uczestniczenie w kontrolach kompleksowych, planowych oraz doraźnych przeprowadzanych przez organ nadzoru budowlanego;
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w celu wyegzekwowania obowiązków nałożonych decyzjami organu nadzoru budowlanego;
 • przeprowadzanie kontroli właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez uczestników procesu budowlanego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie lub wyższe techniczne z zakresu budownictwa lub pokrewne
 • znajomość prawa budowlanego, administracyjnego, egzekucyjnego, norm technicznych
 • uprawnienia budowlane
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych
 • komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • odpowiedzialność
 • odporność na stres
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie przy kierowaniu robotami budowlanymi na budowie, sporządzaniu projektów budowlanych,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie uprawnień budowlanych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie, niekompletne i niepodpisane nie będą rozpatrywane. Kandydaci nie zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji nie zostaną powiadomieni.

Inspektor nadzoru budowlanego

Chojnice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna