Inspektor nadzoru budowlanego
Kraków
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcji i kontroli
w Wydziale Inspekcji i Kontroli Budowlanej

Warunki pracy

Praca biurowa z dokumentami w siedzibie Inspektoratu z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin dziennie. Telefoniczne kontakty z klientem zewnętrznym. Przeprowadzanie kontroli i inspekcji na terenie województwa małopolskiego. Praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej, kierowanie pojazdem kat. B. Praca na wysokości powyżej 3 metrów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • inspekcja terenowa: w zakresie budów i stanów technicznych obiektów budowlanych,
 • kontrola dokumentów dot. prowadzonych robót budowlanych, przekazywania obiektów budowlanych do użytkowania, utrzymania i użytkowania istniejących obiektów budowlanych,
 • przygotowywanie projektów: pism, postanowień, decyzji w zakresie działań prowadzonych przez Wydział Inspekcji i Kontroli Budowlanej, jako organ pierwszej instancji,
 • przyjmowanie stron,
 • gromadzenie akt administracyjnych,
 • prowadzenie rejestrów wynikających z przepisów Prawa budowlanego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne o profilu budowlanym
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego i w zakresie przepisów w obszarze budownictwa, kodeksu postępowania administracyjnego
 • Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • Prawo jazdy kat. B
 • Biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych,
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Odpowiedzialność, terminowość i odporność na stres,
 • Dobra organizacja własnej pracy,
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie ze wzorem zamieszczonym pod adresem: https://bip.malopolska.pl/winbkrakow,m,112295,praca-w-inspektoracie.html (plik pn.: Oświadczenie dla kandydatów biorących udział w naborze do WINB w Krakowie)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie
  30-038 Kraków, ul. Łobzowska 67

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2600,00 zł. brutto, dodatek za wysługę lat zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz inne składniki wynikające z przepisów szczególnych.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem adresata z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia", osobiście lub za pośrednictwem poczty.
WAŻNE: Wzory oświadczeń wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji - zamieszczono pod adresem: https://bip.malopolska.pl/winbkrakow,m,112295,praca-w-inspektoracie.html
Kandydaci zakwalifikowani do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną telefonicznie lub drogą e-mail powiadomieni o dacie i terminie jego przeprowadzenia.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod numerem telefonu 12 410 73 74.

Uwaga:
Zgodnie z art. 80 ust. 1 o służbie cywilnej członek korpusu służby cywilnej nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu, ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do służby cywilnej. Stosownie do ust. 2 tego samego artykułu, urzędnik służby cywilnej nie może podejmować zajęć zarobkowych bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu. Sformułowanie „zajęcia zarobkowe” oznacza wykonywanie
wszelkich zajęć związanych z uzyskiwaniem dochodów w ramach różnorodnych form prawnych (np. umowy cywilnoprawnej, działalności gospodarczej).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor nadzoru budowlanego

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna