Inspektor nadzoru budowlanego
Myślenice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myślenicach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myślenicach

Warunki pracy

Praca poza siedzibą urzędu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie, kontrolach obowiązkowych oraz kontrolach budów i obiektów użytkowanych (praca na wysokości, wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej oraz kierowania samochodem); praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, polegająca głównie na sporządzaniu projektów decyzji, postanowień i pism, zbieraniu oraz analizie materiału dowodowego, przyjmowaniu interesantów oraz udzielaniu informacji telefonicznych. Oświetlenie stanowiska pracy sztuczne i naturalne.
Inne:
Siedziba Inspektoratu dostępna dla osób niepełnosprawnych w poziomie parteru budynku/dostęp poprzez windę zewnętrzną, toalety niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie inspekcji budów i innych obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości procesu budowlanego;
 • prowadzenie inspekcji obiektów użytkowanych;
 • prowadzenie kontroli obowiązkowych;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wyjaśniania przyczyn powstawania katastrof budowlanych;
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych; prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu;
 • prowadzenie postępowań w zakresie odwołań, zażaleń, rozpatrywanie skarg;
 • przyjmowanie interesantów w celu udostępnienia im akt sprawy oraz udzielania wyjaśnień z zakresu stosowania prawa budowlanego;
 • prowadzenie postępowań w przedmiocie zawiadomień o zakończeniu budowy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w organach administracji publicznej, związany ze stosowaniem przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego i ustawy prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi,
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 • umiejętność obsługi komputera i programów Microsoft Office oraz urządzeń biurowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń ,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, systematyczność,
 • znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,
 • umiejętność pracy w sytuacjach nieprzewidywalnych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. B
 • Kopia uprawnień budowlanych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-25
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie w przedziale:
2 700,00 zł - 2 9000,00 zł brutto w przypadku posiadania uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie;
3 100,00 zł - 3 200,00 zł brutto w przypadku posiadania uprawnień budowlanych bez ograniczeń;
Proponowane wynagrodzenie nie uwzględnia uprawnień wynikających ze stażu pracy.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie
o terminie, miejscu oraz o godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych bądź wpłyną (lub zostaną nadane) po dniu 25.06.2019r. nie będą rozpatrywane.
Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys, powinny być opatrzone klauzulą zgody:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Po zakończeniu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.

Inspektor nadzoru budowlanego

Myślenice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna