Inspektor nadzoru budowlanego
Kluczbork
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie kluczborskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Wydział Inspekcji i Kontroli

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu i poza nim z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych. Obsługa komputera do 4 godzin dziennie. Wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych (w tym praca na wysokości powyżej 3 metrów) i przeprowadzanie oględzin na terenie powiatu kluczborskiego. Pracownik będzie miał kontakt z petentami, dlatego też niezbędna jest komunikatywność. Siedziba inspektoratu znajduje się na II piętrze budynku. Brak windy i podjazdu w budynku. Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych i niedosłyszących oraz głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism,
 • działalność inspekcyjno-kontrolna, w tym przeprowadzanie inspekcji budów, obiektów użytkowanych, przeprowadzanie kontroli obowiązkowych,
 • prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
 • przyjmowanie stron postępowania,
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • uprawnienia budowlane
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego
 • prawo jazdy kat. B
 • odporność na stres, komunikatywność, samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych
 • Kopia dokumentu potwierdzającego nadanie uprawnień do prowadzenia samochodu osobowego
 • Kopia dokumentów potwierdzających staż pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dowodu osobistego

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani - poinformowani zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 418 09 68 w godzinach 7.00 - 15.00.

Inspektor nadzoru budowlanego

Kluczbork

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna