Inspektor nadzoru budowlanego
Zambrów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zambrowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcji i kontroli
.

Warunki pracy

W siedzibie inspektoratu i w terenie. Praca przy komputerze ok. 3 godz. dziennie. Przyjmowanie interesantów, telefoniczne udzielanie informacji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzenie kontroli budów
 • Przygotowanie projektów decyzji, postanowień i pism

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budownictwo
 • prawo jazdy kat. B
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub architektonicznej
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów Prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwaga bez względu na płeć,
niepełnosprawność , rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.
Oferty niekompletne, niepodpisane nie będą rozpatrywane.
Po zakończeniu procesu rekrutacji wszystkie przesłane aplikacje zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu : (86) 475-06-43

Inspektor nadzoru budowlanego

Zambrów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna