Inspektor nadzoru budowlanego
Opole
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcji i orzecznictwa
Wydział Inspekcji Budowlanej

Warunki pracy

praca biurowa w siedzibie urzędu oraz praca inspekcyjno-kontrolna poza siedzibą urzędu (wyjazdy na kontrole terenowe) , obsługa komputera i innych urządzeń biurowych, prowadzenie pojazdu służbowego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie inspekcji budów i obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • przygotowywanie projektów pism, decyzji i postanowień
 • przyjmowanie klientów celem ewentualnego udzielania wyjaśnień, co do prowadzonych postępowań administracyjnych
 • rozpatrywanie odwołań i zażaleń

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • prawo jazdy kategorii B
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • kopia dokumentu-prawo jazdy kategorii B
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość,przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor nadzoru budowlanego

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna