Inspektor nadzoru budowlanego
Skarżysko-Kamienna
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą - wykonywanie czynności inspekcyjno - orzeczniczych. W trakcie prowadzonych kontroli i inspekcji praca często w trudnych warunkach pogodowych i terenowych. Praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej, kierowanie pojazdem, praca na wysokości.
Praca biurowa z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego /czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie/, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych.
Praca wymaga umiejętności utrzymania dobrych kontaktów interpersonalnych. Stres związany z prowadzeniem spraw pod presją czasu, bezpośrednie przyjmowanie interesantów, samodzielne myślenie, inspekcje z udziałem stron.
Praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na II piętrze. Budynek nie posiada windy oraz nie posiada toalet dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie inspekcji obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych;
 • Prowadzenie kontroli obowiązkowych;
 • Prowadzenie spraw związanych z zakończenie budowy obiektów budowlanych i udzielanie pozwoleń na użytkowanie;
 • Kontrola dokumentów dot. prowadzenia robót budowlanych, przekazania obiektów budowlanych do użytkownania, utrzymania i użytkowania istniejących obiektów budowlanych;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów postanowień, decyzji, pism w sprawach należących do właściwości organu nadzoru budowlanego określonych ustawą, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z Kpa;
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych;
 • Prowadzenie rejestrów wynikających z przepisów Prawa Budowlanego, sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli oraz okresowej sprawozdawczości;
 • Przyjmowanie skarg i wniosków, należyte i terminowe załatwianie spraw, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień;
 • Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z nadzorem budowlanym
 • Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 • Znajomość przepisów z zakresu: ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz rozporządzeń wykonanwczych do tych ustaw;
 • Prawo jazdy kat. B ;
 • Pozytywne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości;
 • Znajomość obowiązujacych przepisów i procedur w administracji, a także umiejętność interpretacji tych przepisów;
 • Umiejętność obsługi komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe techniczne na kierunku budownictwa
 • kompetencje w zakresie samodzielności i inicjatywy, zdolności analitycznego myślenia, umiejętności współpracy w grupie, terminowość, umiejętność redagowania pism urzędowych;
 • dobra organizacja własnej pracy, odporność na stres.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia uprawnień budowlanych;
 • Kopia prawa jazdy;
 • Kopia badań lekarskich dopuszczających do pracy na wysokości.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Ogłoszenie dotyczy naboru w celu zastępstwa osoby nieobecnej.

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - nabór".

Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożonych po terminie ( liczy się data wpływu do Inspektoratu) nie będą brane pod uwagę.

Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie o jej terminie.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 412523165.

Inspektor nadzoru budowlanego

Skarżysko-Kamienna

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna