Inspektor nadzoru budowlanego
Kutno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kutnie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw kontroli
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KUTNIE ul. Wilcza 2A 99-300 Kutno

Warunki pracy

• Praca w siedzibie Inspektoratu przy wykorzystaniu zestawu komputerowego oraz praca w terenie
• Współuczestnictwo w działalności kontrolnej w tym przeprowadzanie inspekcji budów , obiektów
• Współuczestnictwo w postępowaniach dotyczących katastrof budowlanych
• Kontakt z interesantem.
• Samochód służbowy na wyposażeniu Inspektoratu.
• Siedziba Inspektoratu znajduje się na II piętrze budynku dwukondygnacyjnego.
• Budynek nie posiada windy oraz nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
• Narzędzia pracy: komputer, kserokopiarka, fax, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie i opracowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych.
 • Prowadzenie kontroli budów, robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych
 • Przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, o zakończeniu budowy oraz wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
 • Prowadzenie ewidencji i przygotowywanie wymaganych sprawozdań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z budownictwem
 • Uprawnienia budowlane
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzeń wykonawczych
 • Umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych i pomiarowych.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Komunikatywność
 • Samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji rządowej lub samorządowej
 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • Sumienność, dyspozycyjność, dokładność.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia budowlane.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadania prawo jazdy kat. B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-05
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KUTNIE
  ul. Wilcza 2A
  99-300 Kutno

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty prosimy składać w zaklejonych kopertach do dnia 2019-04-05 do godz. 14 00 z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego” , osobiście lub za pośrednictwem poczty, w tym przypadku decyduje data wpływu do urzędu.

Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych, otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie o kolejnych etapach naboru.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 355-47-01 w godz. 9-14

Inspektor nadzoru budowlanego

Kutno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna