Inspektor nadzoru budowlanego
Ciechanów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie

Warunki pracy

Narzędzia i materiały pracy: praca z wykorzystaniem komputera, praca w terenie - wyjazdy służbowe.
Możliwość poruszania się po budynku: w budynku znajduje się winda, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora
 • prowadzenie postepowań egzekucyjnych
 • załatwianie skarg i wniosków w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane
 • wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych na podstawie aktualnych przepisów prawa, w zakresie legalności stosowania materiałów budowlanych pod kątem dopuszczania ich do obrotu i stosowania w budownictwie oraz obowiązkowych kontroli zrealizowanych budów
 • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • sporządzenie protokołów z kontroli, opracowywanie wniosków poinspekcyjnych oraz innych innych dokumentów przewidzianych przepisami szczególnymi
 • współpraca z innymi organami nadzoru w ramach realizacji zadań inspekcyjno-kontrolnych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zadań należących do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, określonych ustawą Prawo Budowlane
 • przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane techniczne
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego
 • umiejętność obsługi komputera /środowisko Windows/
 • prawo jazdy katgorii B
 • uprawwnienia budowlane w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowiku
 • staranność, rzetelność, obowiązkowość
 • umiejętność prawidłowej organizacji pracy
 • samodzielność
 • operatywność, komunikatywność
 • ukończone lub podjęte studia techniczne o kierunku budowlanym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • dokument potwierdzący posiadanie uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-29
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor nadzoru budowlanego

Ciechanów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna